Tietosuojalauseke

Osa vastaanottotyöstäni tapahtuu Aatos Klinikalla, jonka tietosuojaselosteen löydät aatosklinikka.fi. Mikäli työskentely tapahtuu suoraan Psykologipalvelu Ote asiakkuudessa, pätee allaoleva tietosuojaseloste.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Psykologipalvelu Ote henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021.

Viimeisin muutos 30.6..2022.

1. Rekisterinpitäjä

Psykologipalvelu Ote

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Outi Ukonmaanaho-Leinonen
psykologipalveluote @ gmail.com
p. 0442627500

3. Rekisterin nimi

Psykologipalvelu Oten asiakas- ja potilasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Psykologipalvelu Ote tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-­‐asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu, toteutus sekä potilaan terveyden edistäminen ja seuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteriin kerätään potilaan perustiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Alaikäisen potilaan kohdalla kerätään myös huoltajien nimet ja heidän yhteystietonsa. Rekisteriin kerätään potilaan hoidon kannalta välttämättömät potilaan tai lähettävän tahon antamat terveystiedot ja muut tiedot kuten potilaan esitiedot, hoidon toteutusta ja suunnittelua koskevat tiedot sekä potilaan terveydentilaa koskevat lausunnot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisteriin kerätyt tiedot saadaan lähtökohtaisesti potilaalta itseltään tai potilaan huoltajalta, mikäli on kyse alaikäisestä potilaasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain säännöksen nojalla. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen voi antaa potilaan laillinen edustaja. Potilas tai hänen laillinen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti niin, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1kk).